banner zakl

Prawo karne

Działamy w myśl zasady praesumptio boni viri (domniemania niewinności) oraz w zgodzie z powszechnie przyjętymi kodeksami, rozporządzeniami i ustawami. Nasza kancelaria adwokacka w Żorach zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, w tym także związanych z pozbawieniem wolności oraz tymczasowym aresztowaniem. Reprezentujemy Państwa przed sądami różnego szczebla oraz udzielamy merytorycznych porad prawnych na każdym etapie postępowania. Jako adwokat zobowiązuję się do takiego prowadzenia postępowań sądowych, aby późniejsze orzeczenia były przede wszystkim sprawiedliwe, zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowań.

Ponadto, podejmowane przez nas sprawy karne obejmują również kwestie skarbowe oraz wojskowe, czyli grupy osób o szczególnym charakterze. Zakres ich naruszeń prawa jest szeroki i obejmuje między innymi przestępstwa popełniane przez żołnierzy na służbie oraz te związane z naruszeniem interesów finansowych państwa. Udzielane porady prawne w tym przypadku mają charakter pisemny bądź ustny.

Prawo karne (penitencjarne oraz wykonawcze) ma za zadanie spełniać również funkcje:

  • naprawcze / kompensacyjne,
  • gwarancyjne / zabezpieczające,
  • prewencyjne / zapobiegawcze,
  • ochronne (czyli funkcja prewencyjna oraz represyjna).
google logo