Prawo karne sensu largo jest zespołem przepisów prawa, które normalizują kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Zadaniem adwokata pełniącego rolę obrońcy jest udowodnienie, że podejrzany nie popełnił przestępstwa lub też uzyskanie jak najmniejszego wymiaru kary. Wybór obrońcy jest zatem kluczowy, gdyż współpraca z sumiennie działającym adwokatem, posiadającym doświadczenie w sprawach karnych, daje większe szanse, że sprawa zakończy się w sposób pozytywny.

Jaka jest rola adwokata w sprawach karnych?

Przebieg spraw karnych można podzielić na trzy etapy. Pierwszym z nich jest postępowanie przygotowawcze, które ma na celu ustalenie czy zabroniony czyn został popełniony, a jeśli do niego doszło, czy stanowi on przestępstwo. Zadaniem organów ścigania jest wyjaśnienie okoliczności sprawy, ustalenie pokrzywdzonych osób i rozmiarów szkody, jak również zebranie oraz zabezpieczenie dowodów w sprawie. Już na tym etapie sprawy, obrońca ma możliwość działania na korzyść oskarżonego; jego działania nie mogą mu zaszkodzić. Adwokat może sporządzać wnioski o przeprowadzenie czynności, żądać dostępu do akt sprawy i zgromadzonego materiału dowodowego, a także zgłaszać dowody. Obrońca ma prawo udziału w czynnościach prowadzonych w ramach postępowania karnego. Osoba podejrzana (oskarżona) wspólnie ze swoim adwokatem ustala jaką strategię przyjąć w postępowaniu. Poufność wszelkich ustaleń klienta i jego przedstawiciela chroni tajemnica obrończa.

Jeśli w toku postępowania przygotowawczego sprawa została skierowana do sądu, drugim etapem postępowania karnego jest rozprawa. W wyznaczonym przez sąd terminie następuje odczytanie akt oskarżenia, po czym przeprowadzana są czynności dowodowe i procesowe zmierzające do udowodnienia że oskarżony popełnił zarzucane mu czyny. Rozprawa kończy się orzeczeniem wyroku. Na tym etapie rolą adwokata jest obrona oskarżonego przed sądem, jak również sporządzanie pism procesowych. Jeśli sąd wydał wyrok skazujący, oskarżony ma prawo do apelacji. Celem składania pisemnego wniosku jest zakwestionowanie wyroku i skierowanie sprawy do weryfikacji przez sąd wyższej instancji. Złożenie apelacji także jest rolą adwokata tym bardziej, że czynność ta wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Sprawę karną wieńczy postępowanie wykonawcze oznaczające wykonanie orzeczonej przez sąd kary (grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności).

Dlaczego warto korzystać z pomocy obrońcy?

Trudno oczekiwać doskonałej znajomości prawa karnego od osób nie posiadających stosowanego wykształcenia i doświadczenia. Pomoc obrońcy jest cenna już na etapie składania wyjaśnień, kiedy to może okazać się że nie ma podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. Oskarżony musi znać swoje prawa, wiedzieć kiedy i jak może korzystać z określonych w prawie środków procesowych. Postępowanie karne wiąże się z dużymi emocjami, a one nie są najlepszym doradcą. Rzetelny adwokat strzeże interesów swojego klienta.

Prawo karne, odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa i wykroczenia – obrona
google logo