banner zakl

Podział majątku – co należy wiedzieć

Najczęstszą sytuacją, w której dochodzi do podziału majątku jest rozwiązanie małżeństwa w wyniku rozwodu bądź uprawomocniony wyrok separacji. Istnieje także możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd w osobnym postępowaniu jeszcze przed zakończeniem postępowania rozwodowego. Do najczęstszych powodów, które mogą wpłynąć na przychylne rozpatrzenie takiego wniosku można zaliczyć:

  • uchylanie się przez męża lub żonę od pomnażania oraz utrzymywania majątku wspólnego,
  • trwonienie wspólnego majątku przez jednego z małżonków poprzez hulaszcze życie, alkoholizm, czy rażącą niegospodarność;
  • długotrwałą separację, która uniemożliwia wspólne zarządzanie i utrzymanie majątku,
  • zatrzymanie wspólnego majątku przez jednego z małżonków wyłącznie dla siebie, a przez to niedopuszczanie drugiego do korzystania z niego.

Co do zasady majątek wspólny obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe będące wspólną własnością małżonków w momencie ustania wspólności ustawowej, przy czym skład oraz wartość ustala sąd z urzędu. W czasie ustalania wartości brane są pod uwagę także obciążenia, mające wpływ na wartość składników majątku.

Rozwód a kredyt mieszkaniowy

Kredyt na mieszkanie także stanowi część majątku wspólnego, jednak sąd dzieli podczas sprawy rozwodowej tylko aktywa, natomiast nie dzieli zobowiązań. Należy przy tym pamiętać, że jeśli małżonkowie razem wzięli kredyt na mieszkanie, to nawet po ustaniu małżeństwa oboje pozostają dłużnikami banku.

W praktyce może nastąpić sytuacja, w której sąd przyzna nieruchomość jednemu z małżonków, ale nie rozstrzygnie kto będzie spłacał należności, jednocześnie zarówno mąż, jak i żona nadal będą musieli spłacać raty. Najmniej konfliktowym rozwiązaniem sytuacji jest przejęcie całego kredytu przez małżonka, który otrzymał nieruchomość i sporządzenie odpowiedniego porozumienia, poświadczonego zgodą banku. Jeżeli jednak kredyt dalej spoczywa na obojgu, a ten będący właścicielem nieruchomości zaprzestanie spłaty rat, bank może uzyskać tytuł wykonawczy, a co za tym idzie egzekwować dług od tego małżonka przed komornikiem. Poszkodowana w takiej sytuacji jest druga strona – spłacała raty i nie mieszkała w domu, a teraz może jeszcze go stracić na rzecz banku. Rozwiązaniem jest wystąpienie do sądu, domagając się zwrotu poniesionych kosztów.

Podział majątku – co należy wiedzieć
google logo