banner zakl

Rozwody

Rozwiązanie małżeństwa jest procesem bardzo emocjonalnym, angażującym uczuciowo i mającym ogromny wpływ na dalsze życie. Z reguły jest skutkiem trudnej, trwającej już od pewnego czasu sytuacji, a jego usankcjonowanie przez sąd – w postaci rozwodu – stanowi wówczas tylko prawne potwierdzenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Jest pewnego rodzaju poświadczeniem, że między małżonkami zerwana została więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Postępowanie w przypadku rozwodu

 • Napisanie pozwu – jest to pismo procesowe, które musi odpowiadać wymogom formalnym, dlatego warto poradzić się w tej sprawie adwokata. W pozwie należy wskazać żądania, czyli to, o co strona wnosi, a więc o rozwiązanie małżeństwa. W przypadku par posiadających dzieci, żądania powinny zawierać informację o tym, kto powinien wykonywać władzę rodzicielską.
 • Złożenie pozwu – pismo musi zostać złożone w sądzie właściwym, w przeciwnym razie czas postępowania zostanie wydłużony.
 • Sprawa rozwodowa – Sąd wyznacza dzień i godzinę sprawy, o czym informuje obie strony pisemnie. Może zaistnieć także sytuacja, w której sąd skieruje strony do mediacji, jeżeli możliwe będzie utrzymanie małżeństwa.
 • Orzeczenie wyroku – w wyniku postępowania rozwodowego sąd orzeka o:
  •  winie w rozkładzie pożycia – możliwe jest, że są uzna winę tylko jednego lub obojga małżonków, jest też możliwość odstąpienia od orzekaniu o winie, jeśli obie strony wyrażają na to zgodę.
  • podziale majątku – jest to rozstrzygane wówczas, gdy nie powoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.
  • alimentach – sąd orzeka o wysokości świadczeń na dziecko.
  • władzy rodzicielskiej – sąd ma możliwość przyznania władzy rodzicielskiej jednemu lub oboju rodzicom, istnieje także możliwość pozbawienia tej władzy lub jej zawieszenia.
  • kontaktach z dzieckiem – ograniczenie kontaktów następuje wówczas, gdy ograniczona zostaje władza rodzicielska jednego z małżonków.

Czy sąd może nie orzec rozwodu?

Nawet w sytuacji, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, sąd może nie dopuścić do rozwodu, gdy:

 • w jego wyniku może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (Sąd ocenia czy rozwiązanie małżeństwa nie spowoduje osłabienia więzi dziecka z małżonkiem, przy którym małoletni nie pozostanie. Ocenia także jaka byłaby sytuacja dzieci, gdyby nie doszło do rozwodu i porównuje z sytuacją, w której doszłoby do niego. Jedną z sytuacji, w której dobro dzieci mogłoby ucierpieć bez orzeczenia rozwodu jest atmosfera ciągłej awantury, demoralizująca i przeszkadzająca w wychowaniu dziecka).
 • orzeczenia żąda tylko małżonek winny rozkładu pożycia (chyba, że zgodził się na to drugi małżonek bądź odmowa zgody byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).
 • orzeczenie mogłoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory i rozwód byłby dla niego rażącą krzywdą).
google logo