Pokrewieństwo to nie tylko wzajemne relacje między poszczególnymi osobami, ale również określone obowiązki. Prawo wymaga, by osoby ze sobą spokrewnione troszczyły się o siebie również w wymiarze materialnym. Obowiązek alimentacyjny ciążący na najbliższych krewnych zobowiązuje nas do dbania o ich potrzeby w miarę naszych możliwości. Sprawdźmy na kim ciąży obowiązek alimentacyjny i w jakich sytuacjach jesteśmy zobowiązani do łożenia na utrzymanie naszych bliskich.

Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny to konieczność utrzymywania naszych najbliższych. Przepisy wymieniają tu krewnych w linii prostej, tj. naszych rodziców, dziadków oraz pradziadków, a także nasze dzieci, wnuki lub prawnuki. Do tego grona zalicza się także nasze rodzeństwo. Poza tym do krewnych w linii prostej należą również osoby przysposobione, czyli dzieci, które zostały przez nas adoptowane.

Wśród osób związanych obowiązkiem alimentacyjnym są ponadto dzieci małżonki lub małżonka – pasierbowie i pasierbice. Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na wszystkich osobach dorosłych, co oznacza, że jako macocha lub ojczym wychowujący dzieci współmałżonka również możemy wystąpić z wnioskiem o alimenty w stosunku do pasierba lub pasierbicy.

Podobna sytuacja występuje pomiędzy pozostałymi krewnymi – podobnie jak dzieci lub ich opiekunowie mogą występować o przyznanie alimentów, tak i rodzice mają prawo domagać się świadczeń alimentacyjnych od swoich dzieci.

Trzeba pamiętać, że obowiązek alimentacyjny dotyczy również współmałżonka. Ustanie małżeństwa nie znosi go automatycznie.

Wysokość alimentów

Co do zasady wysokość świadczenia alimentacyjnego powinna zaspakajać potrzeby krewnego. Należy zatem dostarczyć mu środków na zakup jedzenia, opału, leków lub ubrania. Co jednak istotne, wysokość środków, jakie jesteśmy zobowiązani przekazać naszemu krewnemu, powinna być współmierna do naszych możliwości.

Wysokość alimentów między krewnymi może być ustalona na drodze polubownej, np. przez zawarcie umowy. W wielu przypadkach, szczególnie gdy w grę wchodzi rozwód i łożenie na byłego małżonka lub dzieci, wysokość alimentów jest ustalana przez sąd. W takim przypadku w razie niepłacenia orzeczonych kwot można zgłosić się po pomoc w ich wyegzekwowaniu do komornika sądowego.

Obowiązek alimentacyjny – kompendium
google logo