Rozwód to, obok śmierci współmałżonka oraz unieważnienia małżeństwa, jedna z okoliczności zakończenia ważnego związku małżeńskiego. Rozwiązanie małżeństwa usankcjonowane przez sąd stanowi zakończenie pewnego etapu życia, stąd jest to sytuacja budząca wiele emocji. Pomoc profesjonalisty to ważne wsparcie w tym trudnym momencie życia. Poniżej opisujemy postępowanie związane z przeprowadzeniem sprawy rozwodowej oraz najważniejsze pojęcia z nią związane.

Jak wygląda postępowanie rozwodowe?

Polskie prawo stanowi, że koniecznym warunkiem dopuszczenia do rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Gdy okoliczność ta nie występuje, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu, nawet gdy zgodnie wnoszą o to obie strony.

Postępowanie należy rozpocząć od przygotowania pozwu, czyli pisma procesowego obejmującego żądania strony (wniesienie o rozwód, a jeśli małżonkowie posiadają dzieci – informację kto ma mieć nad nimi władzę rodzicielską). Pismo musi spełniać wymogi formalne, następnie trzeba je złożyć we właściwym sądzie, inaczej postępowanie potrwa dłużej. Sąd określa termin i godzinę sprawy rozwodowej, a następnie informuje o tym obie strony. Zanim dojdzie do rozprawy, sąd może skierować małżonków na mediacje.

Orzeczenie wyroku. Podział majątku, alimenty i opieka nad dziećmi

Postępowanie rozwodowe kończy orzeczenie wyroku. Sąd rozstrzyga wówczas o winie za rozkład pożycia. Za winną może być uznana jedna osoba, obie albo też (jeśli strony się na to zgodzą) sąd nie będzie orzekał o winie. Przy wyroku sąd rozstrzyga też o podziale majątku. Gdy wspólność małżeńska ustaje, powstaje rozdzielność, a majątek jest dzielony między małżonkami. Obowiązuje tu zasada równego podziału, ale jeśli występują ku temu ważne powody – strona może wnosić o uwzględnienie stopnia przyczynienia się do tworzenia majątku.

W wyniku postępowania zasądzone mogą zostać także alimenty, czyli obowiązkowe i regularne świadczenia jednego członka rodziny na rzecz drugiego. Środki te mają zaspokajać bieżące i normalne potrzeby życiowe. Adwokat nie tylko służy poradami prawnymi, ale może także przygotować odpowiednie pisma (jak pozew o alimenty) i reprezentować stronę w sądzie.
W rozprawie rozwodowej sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej. Opieka nad dzieckiem może zostać powierzona obojgu rodzicom lub jednemu z nich, przy czym drugiemu rodzicowi zostaje ograniczona władza rodzicielska w odniesieniu do konkretnych praw i obowiązków względem dziecka. Sąd może ponadto pozbawić, ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską jednemu lub obojgu rodzicom.

Wszystko o rozwodzie przed i po nim m.in. przesłanki, podział majątku dorobkowego, opieka, alimenty
google logo