banner zakl

Najważniejsze informacje o alimentach

Jedną z konsekwencji rozwiązania małżeństwa są alimenty. Stanowią wszelkie środki utrzymania, które są potrzebne do zapewnienia wyżywienia, odzieży, miejsca zamieszkania, czy leczenia. Zazwyczaj jednak przyjmują formę kwoty pieniężnej, a jej wysokość jest uzależniona z jednej strony od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do świadczeń, z drugiej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawionego. Oznacza to, że potrzeby uprawnionego muszą być zaspokajane w takim zakresie, na jaki pozwalają na to zarobki zobowiązanego.

Należy przy tym mieć na uwadze, iż pod pojęciem możliwości zarobkowych i majątkowych strony zobowiązanej do świadczeń, należy rozumieć zdolność płatniczą, a więc wysokość osiąganych dochodów, także z majątku, który posiada. Wlicza się w to wynagrodzenie za pracę, a także uzupełniające świadczenia (m.in. premie, dodatki, nagrody, itp.). Dochodem jest także zysk z majątku (np. z dzierżawy lub najmu). Ponadto przy ocenie możliwości zobowiązanego mogą być wzięte pod uwagę niewykorzystane możliwości, czyli to , jakie zarobki zobowiązany mógłby osiągnąć, gdyby wykorzystał wszystkie swoje siły fizyczne. Wobec tego przy ocenie zdolności ma znaczenie także wiek, wykształcenie, stan zdrowia. Wysokość alimentów może zostać zmieniona – proporcjonalnie do zmiany możliwości zarobkowych bądź potrzeb uprawnionego.

Na każdym z rodziców ciąży obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania swojego potomstwa. Wobec tego sąd orzeka alimenty na rzecz dziecka i to bez względu czy strony złożą wniosek, a przy tym alimenty są zasądzane i rozpatrywane osobno i indywidualnie dla każdego dziecka. Rodzice nie mogą zrzec się w imieniu potomstwa roszczeń alimentacyjnych przysługujących dziecku od drugiego rodzica. Zwolnienie rodziców od alimentów może nastąpić wówczas, gdy potomstwo posiada własny majątek, z którego dochody pozwalają mu na utrzymanie.

Obowiązek alimentacyjny może spoczywać nie tylko na osobach spokrewnionych w linii prostej i rodzeństwie, ale także na małżonku, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Małżonek niewinny i znajdujący się w stanie niedostatku może żądać od swojej byłej żony lub byłego męża alimentów.

Najważniejsze informacje o alimentach
google logo