banner zakl

ABC rozwodowe

Pierwszym krokiem w postępowaniu rozwodowym jest przygotowanie i złożenie wniosku. Obok czytelnej formy pisma bardzo ważne jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych, dlatego pragnąc uniknąć wydłużenia procesu należy pamiętać o dołączeniu odpowiednich dokumentów do pozwu, a mianowicie:

  • skróconego odpisu aktu małżeństwa,
  •  odpisu pozwu strony przeciwnej,
  • dowodu uiszczenia opłaty bądź wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

Ponadto do pozwu o rozwód załącza się opłatę w wysokości 600 złoty (jest stała). W przypadku, gdy nie stać strony pozywającej na uiszczenie takiej kwoty można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku jej wnoszenia.

Jednym z najważniejszych aspektów w sytuacji, w której następuje rozwiązanie małżeństwa posiadającego dzieci jest ustalenie władzy rodzicielskiej nad wspólnym potomstwem. W takiej sytuacji do pozwu o rozwód należy dołączyć także:

  • skrócone odpisy aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci,
  • dokumenty poświadczające zarobki (np. umowa o pracę, deklaracja PIT),
  • dokumenty potwierdzające wydatki związane z utrzymaniem dziecka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice mają prawo oraz obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem, przy czym każdy z rodziców może złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, w wyniku którego sąd rozpatruje sprawę. Obecnie Sąd w wyroku rozwodowym może pozostawić władzę rodzicielską obojgu małżonkom, mając na uwadze dobro małoletniego.

W przypadku, gdy jeden z rodziców po rozwodzie stale i uporczywie utrudnia kontakt z dzieckiem można wszcząć postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem. Jednocześnie istnieje możliwość wytoczenia sprawy o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych (rozumianych tu jako więź rodzica z dzieckiem).

Oprócz ustalenia kwestii władzy rodzicielskiej wyrok sprawy rozwodowej rozstrzyga o winie małżonka odpowiedzialnego za rozpad pożycia. W takiej sytuacji małżonek, który nie został uznany za winnego, a jego sytuacja materialna w wyniku rozwodu znacznie się pogorszyła może ubiegać się o alimenty. Sąd może nie orzec o winie, jeżeli obie strony zgodzą się na zaniechanie takiej decyzji. Należy przy tym pamiętać, że nie można ubiegać się o rozstrzygniecie dotyczące winy w osobnym procesie. Proces bez orzekania o winie przebiega z reguły zdecydowanie szybciej niż z orzekaniem o winie. Jednak to ile trwa rozwód zależy od ustalenia obu stron w wielu kwestiach, jak m.in. władza rodzicielska, podział majątku, itp.

ABC rozwodowe
google logo